Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DISPEČERE MEDICINSKO PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
     
1. Osnove komunikacije u dispečerstvu 35 min.
2. Postupci u slučaju izvanrednih situacija 20 min.
3. Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 15 min.
4. Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva 380 min.
     
  UKUPNO: 10 sati

Trajanje edukacijskih vježbi: 10 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Na završetku edukacijskih vježbi za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja, a na završetku edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa praktičnoj provjeri znanja.

Pin It on Pinterest

Share This